Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-07

2017-07

Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy

Roboty drogowe

W okresie od 1 do 31 lipca 2017 r. wykonano następujące asortymenty robót:

 • Poprawa poboczy, profilowania i humusowania skarp- 34+800-48+030.
 • Profilowanie terenów płaskich- Węzeł Napierki
 • Usuwanie wad i usterek.
 • Remont DK7 – frezowanie.

Na drogach bocznych i serwisowych w lipcu 2017 r. prowadzono roboty poprawkowe.

Ponadto wykonywano prace utrzymaniowe na DK7, drogach powiatowych, serwisowych i  technologicznych w zakresie:

 • Zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
 • Odwodnienia
 • Utrzymania istniejących dróg publicznych

BRD

 • Wykonawca prowadzi utrzymanie istniejącego oznakowania drogi DK7 oraz nawierzchni jezdni i poboczy drogi.
 • Usuwanie usterek wykazanych podczas odbioru robót zarówno na drodze S7, węzłach i drogach serwisowych.
 • Kontynuacja i zakończenie montażu drogowych barier ochronnych w ciągach dróg serwisowych.
 • Kontynuacja montażu oznakowania na drogach serwisowych.
 • Likwidacja oznakowania tymczasowego przy wprowadzaniu oznakowania docelowego wraz z likwidacją wyjazdów z budów.
 • Kontynuacja utrzymania oznakowania części wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem oznakowania części wyjazdów z budów zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem na drodze krajowej nr 7.
 • Rozpoczęcie remontu drogi DK7 – frezowanie istniejącej nawierzchni.
 • W dniu 20.07.2017r. Wykonawca wprowadził czasową organizacje ruchu w związku z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi DK7 w m. Powierz (objazd odcinkiem drogi gminnej przez miejscowość).

Bariery ochronne

 • Wykonano - 548 m.b. - 100% zakresu

Oznakowanie poziome i pionowe

 • oznakowanie pionowe – wykonano w lipcu:

      - wymiana znaku D-13 km 47+969 (nieprawidłowa treść)

 

Roboty mostowe

W miesiącu lipcu na obiekcie mostowym wykonywano n/w  roboty.

Most w msc. Powierz

 • Usunięto warstwę bitumiczną - wiążącą w pasie jezdni na płycie pomostu.
 • Usunięto warstwę bitumiczną z kap chodnikowych.
 • Usunięto izolację z papy na płycie pomostu w pasie jezdni.
 • Zdemontowano krawężniki kamienne.
 • Rozpoczęto prace antykorozyjne.

 

Roboty branżowe

Kanał technologiczny

 • Montaż zabezpieczeń studni kablowych na KT w ramach usuwania wad i usterek – 48 szt. w tym: 47 szt. w SKR 2 i 1 szt. w SKR 1.

Zieleń drogowa

W zakresie zieleni drogowej i nasadzeń Wykonawca zrealizował w lipcu następujące roboty:

 • pielenie, korowanie i ściółkowanie nasadzeń,
 • nasadzenia drzew i krzewów :Jesion Wyniosły, Brzoza Brodawkowata, Klon Fassena, Głóg Jednoszyjkowy, Trzmielina Brodawkowata, Bez Czarny, Głóg Pośredni, Ligustr Pospolity,Jarząb Pospolity, Irga Pospolita, Róża Dzika, Topola, Olsza Czarna.

 

 Prezentacja z postępu prac lipiec 2017r.

 Kronika budowy lipiec 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót drogowych Trasa Główna S7, Drogi serwisowe i Remont DK7 lipiec 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót mostowych lipiec 2017r.

 Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym lipiec 2017r.