Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-06

2017-06

Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym od 1 do 30 czerwca 2017 r. wykonano następujące asortymenty robót w  zakresie zabudowy elementów ulic, robót brukarskich, humusowania skarp i terenów płaskich:

 • Ścieki skarpowe i studnie wpadowe: km 36+000 – 36+500
 • Humusowanie i zakładanie trawnika na terenach płaskich na długości odcinka
 • Humusowanie skarp – miejscowe uzupełnienia i poprawki humusowania z obsianiem

Postęp robót drogowych – drogi boczne i serwisowe w czerwcu 2017r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Oznaczenie drogi bocznej

Kilometraż

Asortyment robót

od

do

1

DP 1973N

0+000

0+520

Pobocza z destruktu

2

DS. D2

0+000

0+130

Warstwa wiążąca

3

0+000

0+130

Warstwa ścieralna

4

0+000

0+130

Profilowanie skarp i rowów

5

0+000

0+130

Pobocza z destruktu

6

DS. 13

0+000

1+900

Profilowanie skarp i rowów

7

0+000

1+900

Pobocza z destruktu

8

DS. 14

0+000

0+106

Warstwa wiążąca

9

0+000

0+106

Warstwa ścieralna

10

0+000

0+106

Profilowanie skarp i rowów

11

0+000

0+106

Pobocza z destruktu

12

0+000

0+106

Umocnienie skarp geokratą

13

DS. 15

0+000

1+048

Warstwa ścieralna

14

0+000

1+048

Profilowanie skarp i rowów

15

0+000

1+048

Pobocza z destruktu

16

DS. 16

0+000

0+565

Profilowanie skarp i rowów

17

0+000

0+565

Pobocza z destruktu

18

DS. 17

0+000

0+107

Pobocza z destruktu

19

PG pod WD13

0+000

0+287

Pobocza z destruktu

20

DS. 18

0+000

1+000

Warstwa wiążąca

21

0+000

1+000

Warstwa ścieralna

22

0+000

1+000

Profilowanie skarp i rowów

23

0+000

1+000

Pobocza z destruktu

24

DS. 20

0+000

2+521

Pobocza z destruktu

25

DS. 22

0+000

1+480

Profilowanie skarp i rowów

26

0+000

1+480

Pobocza z destruktu

27

DZr8

0+000

0+160

Podbudowa z destruktu

28

0+000

0+160

Wartstwa z MN, C50/30

29

DZr9

0+000

0+160

Podbudowa z destruktu

30

0+000

0+160

Wartstwa z MN, C50/30

31

Zjazd DP 1558N

-

-

Podbudowa z destruktu

32

-

-

Wartstwa z MN, C50/30

33

Dzi. Skrz.

0+000

0+145

Podbudowa z destruktu

34

0+000

0+145

Wartstwa z MN, C50/30

35

Zjazd DZr11

-

-

Podbudowa z destruktu

36

-

-

Wartstwa z MN, C50/30

37

DZr13

0+000

0+068

Nasyp

38

Zjazd DZr14

-

-

Podbudowa z destruktu

Ponadto prowadzono roboty utrzymaniowe na DK7, drogach powiatowych, serwisowych i technologicznych w zakresie:

 • Zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
 • Odwodnienia
 • Utrzymania istniejących dróg publicznych

BRD

 • Wykonawca prowadzi utrzymanie istniejącego oznakowania drogi DK7 oraz bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy drogi.

 • Kontynuacja i zakończenie montażu drogowych barier ochronnych w ciągu budowanej S7.

 • Kontynuacja montażu barier drogowych ochronnych na drogach serwisowych.

 • Kontynuacja i zakończenie wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze S7 oraz oznakowania cienkowarstwowego na drogach serwisowych.

 • Kontynuacja i zakończenie montażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze S7 i węzłach.

 • Kontynuacja montażu oznakowania na drogach serwisowych.

 • Sukcesywna likwidacja oznakowania tymczasowego przy wprowadzaniu oznakowania docelowego wraz z likwidacją wyjazdów z budów.

 • Kontynuacja utrzymania oznakowania części wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem oznakowania części wyjazdów z budów zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem na drodze krajowej nr 7.

Bariery ochronne

• Wykonano - 3800 m.b. - 97% zakresu

Ekrany przeciwolśnieniowe

 • montaż wypełnień – 100 % zakresu

Ekrany akustyczne

 • montaż podwalin i wypełnień ekranu E2 w rejonie WD-13 – 100 %

Oznakowanie poziome i pionowe

 • oznakowanie poziome grubowarstwowe – 100 % całego zakresu
 • oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 100 % całego zakresu
 • oznakowanie pionowe – 100 % całego zakresu

 

Roboty mostowe

W miesiącu czerwcu na obiektach mostowych wykonywano n/w  roboty.

Postęp robót na poszczególnych obiektach:

WD-9

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.
 • Obiekt w trakcie użytkowania.

WD-10

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

WD-11

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

WD-12

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

WD-13

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

MD-2

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

WD-14

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

PE-1.1

 • Przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

PE 1.2

 • Przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

WD-15

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

 

Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna

 • Uruchomienie oświetlenia z zasilania docelowego

Zaawansowanie procentowe dla całego zakresu wynosi 99,9%

Kanalizacja deszczowa i melioracja

 • Regulacja studni w pasie rozdziału, roboty wykończeniowe i porządkowe
 • Wykonanie odwodnienia pasa rozdziału w najniższych punktach niwelety w km:
 • 37+250 (2x wpust, 1 x studnia, kanał od studni do rowu)
 • 40+750 (2x wpust, 1 x studnia, kanał od studni do rowu)
 • 46+250 (2x wpust, kanał od wpustów do istniejącej studni)

Kanał technologiczny

 • Roboty poprawkowe

Przepusty rurowe

Obrukowanie przepustów- 100 % zakresu

Ogrodzenia drogi z siatki stalowej

Zrealizowano w czerwcu ogrodzenie w następującym asortymencie:

 • montaż siatki, zasypka, roboty wykończeniowe i porządkowe .

Zaawansowanie procentowe dla całego zakresu wynosi 100%.

Zieleń drogowa

W zakresie zieleni drogowej i nasadzeń Wykonawca zrealizował w czerwcu następujące roboty:

Lp.

Asortyment

Ilość z przedmiaru
[szt.]

Wykonano
w miesiącu czerwcu 2017 r.
[szt.]

Narastająco
[szt.]

Zaawansowanie
[%]

 
 
 

1

drzewa liściaste forma pienna

5069

2119

5069

100,00

 

2

drzewa liściaste forma naturalna

1164

203

1164

100,00

 

3

drzewa iglaste

498

92

498

100,00

 

4

krzewy

65302

29270

65302

100,00

 

5

pnącza

406

406

406

100,00

 

 

 Prezentacja Postępu prac czerwiec 2017r.

 Kronika budowy czerwiec 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót drogowych Trasa Główna S7 i Drogi serwisowe czerwiec 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót mostowych czerwiec 2017r.

 Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym czerwiec 2017r.