Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-05

2017-05

Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym od 1 do 31 maja 2017 r. wykonano następujące asortymenty robót w zakresie zabudowy elementów ulic i robót brukarskich, i humusowania skarp, i terenów płaskich:

 • Ścieki skarpowe i studnie wpadowe: S7 w km 40+780 – 41+100, 37+300 – 37+700,  46+000 – 46+900,
 • Humusowanie skarp S7 km 46+800 - 47+791L, Węzeł Napierki - dokończenie,
 • Humusowanie i obsiew terenów płaskich na całej długości odcinka.

Postęp robót drogowych – drogi boczne i serwisowe w kwietniu 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Oznaczenie drogi bocznej

Kilometraż

Asortyment robót

od

do

1

DP 1973N

0+000

0+520

Warstwa ścieralna

2

0+000

0+520

Profilowanie skarp i rowów

3

DP 1558N

0+000

0+816

Pobocza z destruktu

4

DS. D2

0+000

0+118

KŁSM gr. 20 cm

5

DS. 13

0+000

0+520

S.C. C0,4/0,5 gr. 16 cm

6

0+000

0+520

Podbudowa z MCE

7

0+000

1+900

Warstwa wiążąca

8

0+000

1+900

Warstwa ścieralna

9

0+000

1+900

Profilowanie skarp i rowów

10

0+000

0+900

Kopanie muldy

11

DS. 14

0+000

0+106

Nasyp umocniony

12

0+000

0+106

S.C. C0,4/0,5 gr. 16 cm

13

0+000

0+106

Podbudowa z MCE

14

DS. 15

0+300

0+520

S.C. C0,4/0,5 gr. 16 cm

15

0+300

0+520

Podbudowa z MCE

16

0+870

1+048

S.C. C0,4/0,5 gr. 16 cm

17

0+870

1+048

Podbudowa z MCE

18

DS. 16

0+000

0+565

Warstwa wiążąca

19

0+000

0+565

Warstwa ścieralna

20

DS. 17

0+000

0+107

Warstwa wiążąca

21

0+000

0+107

Warstwa ścieralna

22

0+000

0+107

Profilowanie skarp i rowów

23

DS. 18

0+000

1+000

Warstwa wiążąca

24

PG pod WD13

0+000

0+287

S.C. C0,4/0,5 gr. 16 cm

25

0+000

0+287

Podbudowa z MCE

26

0+000

0+287

Profilowanie skarp i rowów

27

DS. 18

0+000

1+000

KŁSM gr. 20 cm

28

DS. 22

0+000

1+480

Warstwa wiążąca

29

0+000

1+480

Warstwa ścieralna

30

Węzeł Powierż

-

-

Profilowanie skarp i rowów

31

Węzeł Napierki

-

-

Profilowanie skarp i rowów

32

DZr8

0+000

0+160

Przygotowanie podłoża

33

DZr9

0+000

0+059

Przygotowanie podłoża

 

Ponadto prowadzono roboty utrzymaniowe na DK7, drogach powiatowych, serwisowych i  technologicznych w zakresie:

 • Zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
 • Odwodnienia
 • Utrzymania istniejących dróg publicznych

BRD

 • Wykonawca prowadzi utrzymanie istniejącego oznakowania drogi DK7 oraz bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy drogi.
 • Kontynuacja i zakończenie montażu drogowych barier ochronnych w ciągu budowanej S7.
 • Kontynuacja wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze S7.
 • Rozpoczęcie montażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze S7 i węzłach.
 • Prowadzone jest utrzymanie oznakowania wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem oznakowania wyjazdów z budów zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem na drodze krajowej nr 7 i drogach powiatowych w obrębie placu budowy S7.

Bariery ochronne

 • Wykonano - 5000 m.b. - 96% zakresu.

Ekrany przeciwolśnieniowe

 • dokończenie betonowania fundamentów ekranu na obiekcie PE-1.1 i PE-1.2
 • montaż słupów – 100 %
 • montaż wypełnień – 40 % zakresu

Balustrady U-11a

 • w rejonie obiektu WD-9 – 10 % zakresu
 • w rejonie obiektu WD-10 – 100 % zakresu

Oznakowanie poziome i pionowe

 • oznakowanie poziome grubowarstwowe – 70 % całego zakresu
 • oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 75 % całego zakresu
 • oznakowanie pionowe – 75 % całego zakresu

 

Roboty mostowe

Postęp robót na poszczególnych obiektach:

WD-9

 • Układanie ścieków korytkowych odprowadzających wodę z instalacji odwodnienia obiektu do rowu pod obiektem.

WD-10

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Zabudowa korytek ściekowych odprowadzających wodę z obiektu do rowu pod obiektem.

WD-11

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Zabudowa korytek ściekowych odprowadzających wodę z obiektu do rowu pod obiektem.

WD-12

 • Wypełnianie obudowy stożków z płyt ażurowych „Meba” kruszywem kamiennym.

MD-2

 • Wypełnianie obudowy stożków z płyt ażurowych „Meba” kruszywem kamiennym.
 • Wykonywanie odprowadzenia wód opadowych z rejonu nasypu za skrzydłami obiektu.

WD-13

 • Wypełnianie obudowy stożków z płyt ażurowych „Meba” kruszywem kamiennym.
 • Naprawa korytek ściekowych i odprowadzenia wód opadowych ze skarp przy skrzydłach obiektu.

PE-1.1

 • Wykonywanie zabezpieczenia skarp nasypu brukiem z kostki granitowej.
 • Wykonanie biegu górnego schodów skarpowych.

PE 1.2

 • Zabezpieczanie skarp nasypu brukiem z kostki granitowej (na podsypce cementowo-piaskowej).
 • Profilowanie i uzupełnianie szczelin pomiędzy prefabrykatami łuków od wewnątrz obiektu.
 • Wykonanie uszczelnień szczelinpomiędzy prefabrykatami masą trwaleplastyczną.

WD-14

 • Obiekt w trakcie użytkowania.
 • Zasypywanie otworów w płytach „Meba” kruszywem kamiennym.
 • Uzupełnianie ścieków korytkowych odprowadzających wodę z instalacji odwodnienia obiektu do rowu.

WD-15

 • Wypełnianie obudowy stożków z płyt ażurowych „Meba” kruszywem kamiennym.

 

Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna

 • wykop i ułożenie kabli w wykopie - 460 m.b.
 • zabudowa fundamentów słupów - 7 szt.
 • zabudowa słupów oświetleniowych - 7 szt.
 • zabudowa lamp wraz z wysięgnikami– 7 szt.

Kanalizacja deszczowa i melioracja

 • Regulacja studni w pasie rozdziału
 • Prace wykończeniowe na zbiornikach
 • Umocnienia rowów materacami gabionowymi

Kanał technologiczny

 • Roboty poprawkowe.

Przepusty rurowe

 • Obrukowanie przepustów- 70 % zakresu.

Ogrodzenia drogi z siatki stalowej

Zrealizowano w maju ogrodzenie w następujących lokalizacjach i asortymencie:

 • Dojścia do obiektów, prace porządkowe i wykończeniowe.

Zaawansowanie procentowe dla całego zakresu wynosi 95%.

Zieleń drogowa

 • W zakresie zieleni drogowej i nasadzeń Wykonawca zrealizował w maju następujące roboty:

 

Lp.

Asortyment

Ilość
z przedmiaru
[szt.]

Wykonano
w miesiącu maju 2017 r.
[szt.]

Narastająco
[szt.]

Zaawansowanie
[%]

 
 
 

1

drzewa liściaste forma pienna

4964

800

2950

59,43

 

2

drzewa liściaste forma naturalna

640

28

961

150,16

 

3

drzewa iglaste

600

180

406

67,67

 

4

krzewy

63881

3511

36032

56,40

 

5

pnącza

406

0

0

0,00

 

 

 Prezentacja Postępu prac maj 2017r.

 Kronika budowy maj 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót drogowych Trasa Główna S7 i Drogi serwisowe maj 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót mostowych maj 2017r.

 Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym maj 2017r.