Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-04

2017-04

Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy

Roboty drogowe

W okresie od 1 do 30 kwietnia 2017 r. wykonano następujące asortymenty robót:

Nowoprojektowana droga S7:

 • montaż siatki ogrodzeniowej,
 • bariery dwustronne i jednostronne N2W2,
 • profilowanie skarp, rowów i poboczy,
 • humusowanie skarp, umocnienie dna rowu o spadku 2-10%,
 • kopanie rowów, profilowanie skarp, wywóz nadmiarów,
 • zasypka pasa rozdziału,
 • zasypka obiektu PE 1.2.,
 • humusowanie  i profilowanie terenów płaskich pod przyszłe tereny zielone,
 • budowa poboczy z destruktu,
 • warstwa ścieralna SMA 34+800 -47+791 P i L.

Nowoprojektowana droga DP 1973N, DP1554N, DP1558N, DP1538N:

 • warstwa wiążąca KR1-2 DP1973N,
 • warstwa ścieralna  KR 1-2.

Nowoprojektowane drogi DS14,DS16,DS17, DS19, DS20, DSD2:

 • nasyp, wykop
 • GWN I DSD2
 • budowa poboczy z destruktu DS20
 • KŁSM DS18
 • warstwa wiążąca KR 1-2 DS20, DS19
 • warstwa ścieralna KR 1-2 DS20, DS19
 • stabilizacja cementem 4/0.5 gr. 16 cm DS16 , DS15, DS13, DS17, DS16
 • wzmocnienie podłoża gruntowego materacami z KŁSM DS15
 • podbudowa z MCE DS13, DS22
 • warstwa wiążąca i ścieralna DS20 0+000 – 0+500

BRD

 • Wykonawca prowadzi utrzymanie istniejącego oznakowania drogi DK7 oraz bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy drogi.
 • Kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych w ciągu budowanej S7.
 • Prowadzone jest utrzymanie oznakowania wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem oznakowania wyjazdów z budów zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem na drodze krajowej nr 7 i drogach powiatowych w obrębie placu budowy S7.
 • W dniu 06.04. Wykonawca wprowadził organizację ruchu na czas budowy trasy S7 w km 42+500 do km 44+600 - przełożenie ruchu na jezdnię DK-7 pod obiekt PE 1.2. W dniu 24.04. Wykonawca rozpoczął wykonywanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach serwisowych i grubowarstwowego na drodze S7 oraz montaż znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Bariery ochronne

 • Wykonano - 8.064- m.b.

Ekrany przeciwolśnieniowe

 • Betonowanie fundamentów ekranu na obiekcie PE-1.1 i PE-1.2 – 20 szt.

Balustrady U-11a

 • w rejonie obiektu WD-10 – 95 % zakresu
 • w rejonie obiektu WD-12 – 100 % zakresu
 • w rejonie obiektu WD-14 – 100 % zakresu
 • w rejonie obiektu WD-15 – 100 % zakresu

Oznakowanie poziome i pionowe

 • wykonanie oznakowania pionowego – Węzeł Napierki 10%.
 • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - na drodze DP1554N – 100% , na drodze DP1548N – 50 %
 • kraty płaskie – konstrukcje wsporcze pod tablice wzdłuż trasy głównej – 99 %

Roboty mostowe

Postęp robót na poszczególnych obiektach:

WD-9

 • Czyszczenie i przygotowanie powierzchni płyty i dylatacji  pod układanie przeciwspadków.
 • Układanie asfaltu lanego na przeciwspadkach i przy dylatacjach.
 • Wykonywanie opasek z płyt ażurowych „Meba” wzdłuż ścian skrzydeł przyczółków P1 i P3.
 • Uszczelnianie styków asfaltu lanego przeciwspadków z konstrukcją kap uszczelniającą masą bitumiczną.

WD-10

Obiekt w trakcie użytkowania.

 • Wykonywanie półki  przyczółka P3.                 
 • Wykonywanie opasek z płyt ażurowych „Meba” wzdłuż ścian skrzydeł na stożkach przyczółków P1 i P3.             

WD-11

Obiekt w trakcie użytkowania.

 • Wykonywanie opasek z płyt ażurowych  „Meba” wzdłuż ścian skrzydeł na stożkach.

WD-12

 • Układanie przeciwspadków z asfaltu lanego.
 • Wykonywanie opasek z płyt ażurowych „Meba” wzdłuż ścian skrzydeł na stożkach przyczółków P1 i P3.
 • Uszczelnianie styków asfaltu lanego przeciwspadków z konstrukcją kap uszczelniającą masą bitumiczną.

MD-2

 • Montaż barier energochłonnych na obiekcie w pasie rozdziału.
 • Wykonywanie izolacji bitumicznej powłokowej na styku ścian skrzydeł i korpusu przyczółków z gruntem.

WD-13

 • Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.

PE-1.1

 • Zabezpieczanie skarp nasypu brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej. 
 • Uszczelnianie styków pomiędzy prefabrykatami łukowymi obiektu.
 • Przygotowanie powierzchni betonowej pod antykorozję.
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych- jezdnia lewa.

PE - 1.2

 • Zabezpieczanie skarp nasypu brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej.       
 • Profilowanie i uzupełnianie szczelin pomiędzy prefabrykatami łuków od wewnątrz obiektu.
 • Wykonanie uszczelnień masą twardoplastyczną.

WD-14

Obiekt w trakcie użytkowania.

 • Wykonywanie opasek z płyt ażurowych „Meba” wzdłuż ścian przyczółków na stożkach.

WD-15

 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej.             
 • Wykonywanie opasek z płyt ażurowych „Meba” wzdłuż ścian przyczółków na stożkach podpór P1 i P3.
 • Przygotowanie powierzchni płyty i dylatacji pod układanie przeciwspadków .
 • Układanie przeciwspadków  i dylatacji z asfaltu lanego wzdłuż krawężników kamiennych.

Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna

 • wykop i ułożenie kabli w wykopie - 1.850- m.b.
 • zabudowa fundamentów słupów – 47 szt.
 • zabudowa słupów oświetleniowych – 47 szt.
 • zabudowa lamp wraz z wysięgnikami – 60 szt.

Kanalizacja deszczowa i melioracja

 • montaż krat na studniach z osadnikiem,
 • odmulanie osadników przy Dos-ach,
 • obróbka studni i montaż wiaderek w studzienkach wpustów drogowych (Węzeł Napierki),
 • droga z płyt jomb do zbiornika Zr10,
 • regulacja i umocnienia rowów materacami gabionowymi (rów R-P).

Kanał technologiczny

 • Budowa KT rurociąg -1281m.b.
 • Budowa KT studnie – 11 szt.
 • Budowa stacji meteo – 1 kpl.

Przepusty rurowe

 • Pr81 – 95 %.

Łącznie wykonano w kwietniu:

 • słupki – 3.170 m.b.
 • siatka - 3.500 m.b.

Narastająco na koniec kwietnia wykonano:

 • słupki – 20.750 m.b.
 • siatka – 17.000 m.b.

 

  Prezentacja Postęp prac kwiecień 2017r.

  Kronika budowy kwiecień 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót drogowych kwiecień 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót mostowych kwiecień 2017r.

 Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym kwiecień 2017r.