Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-03

2017-03

ROBOTY DROGOWE

W okresie od 1. do 31. marca 2017 r. sprawozdawczym wykonano nastęująe asortymenty robót:

Nowoprojektowana droga S7:

 • nasyp / wykop
 • KŁSM i stabilizacja cementem : Rondo Zachodnie Węzeł Napierki,
 • górna warstwa podbudowy AC WMS 8P cm km 47+50-47+791,
 • warstwa wiążąca AC WMS 7W cm km 46+630-47+791 oraz włączenie się do DK7,
 • bariery dwustronne i jednostronne N2W2,
 • profilowanie skarp, rowów i poboczy,
 • humusowanie skarp, umocnienie dna rowu o spadku 2-10%
 • kopanie rowów,
 • zasypka pasa rozdziału,
 • zasypka obiektu PE 1.2.
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej istniejącej DK7 219+740-221+600,
 • humusowanie i profilowanie terenów płaskich pod przyszłe tereny zielone,
 • budowa poboczy z destruktu,
 • warstwa wiążąca AC16W wyrównawcza warstwa DK7 219+740-221+600,
 • warstwa ścieralna AC11S DK7 219+740-221+600,

Nowoprojektowana droga DP 1973N, DP1554N, DP1558N, DP1538N:

 • nasyp/wykop ,
 • KŁSM DP1973N 0+000 – 0+520, DP1558N 0+000 – 0+330, DP1548N 0+000 -0+236,
 • GWN DP154N 0+000 – 0+236, DP1973N 0+300-0+420,
 • podbudowa KR3 DP1554N 0+000 – 0+486, Rondo Zachodnie Węzeł Napierki,
 • wiążąca KR3 DP1554N 0+000 – 0+486, Rondo Zachodnie Węzeł Napierki,
 • ścieralna KR3 DP1554N 0+000 – 0+486, Rondo Zachodnie Węzeł Napierki,
 • wiążąca KR2 DP1558N 0+000 – 0+350,
 • ścieralna KR2 DP1558N 0+000 – 0+816,
 • DK7-E KŁSM
 • DK7- E warstwa podbudowy KR3 0+860 -0+954,
 • DK7-E warstwa wiążąca KR3 0+860 – 0+954,
 • SMA Powierż NE 0+000 – 0+200, Powierż SE 0+000- 0+189,
 • stabilizacja cementem 4/0.5 gr. 16 cm DP1973N

Nowoprojektowane drogi DS14,DS16,DS17, DS19, DS20, DSD2:

 • nasyp DS13, DS17, DS16,DS18, DS15, DS14, DSD2
 • KŁSM DS19 0+000-0+845, DS20 0+100 – 0+500,
 • stabilizacja cementem C1,5/2,0 gr.12cm DS19,
 • budowa poboczy z destruktu DS.20,
 • warstwa wiążąca KR 1-2 DS20, DS19
 • warstwa ścieralna KR 1-2 DS20, DS19,
 • stabilizacja cementem 4/0.5 gr. 16 cm DS16 , DS15, DS13,

BRD

 • Wykonawca prowadzi utrzymanie istniejącego oznakowania drogi DK7 oraz bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy drogi.
 • Kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych w ciągu budowanej S7.
 • Prowadzone jest utrzymanie oznakowania wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem oznakowania wyjazdów z budów zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem na drodze krajowej nr 7 i drogach powiatowych w obrębie placu budowy S7.
 • W dniu 28.03. Wykonawca rozpoczął wykonywanie na odcinkach próbnych oznakowania poziomego grubowarstwowego (droga S7) oraz cienkowarstwowego (drogi serwisowe).

Bariery ochronne

 • Wykonano - 8.262 m.b.

Ekrany przeciwolśnieniowe

 • Wykopy pod stopy fundamentowe osłon przeciwolśnieniowych – PE1.1.
 • Betonowanie fundamentów.

Ekrany akustyczne

 • Wklejenie kotew ekranu E2 w rejonie obiektu WD-13.
 • Montaż słupów ekranu E2 w rejonie obiektu WD-13.

Oznakowanie poziome i pionowe

 • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - w trasie głównej w km 37+550 – 37+700.
 • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - na drodze DP1554N w km 0+550 – 0+650.

 

ROBOTY MOSTOWE

W miesiącu marcu na obiektach mostowych wykonywano n/w roboty.

Postęp robót na poszczególnych obiektach:

WD-9

 • Przygotowanie powierzchni płyt pod wykonanie warstwy ścieralnej SMA.
 • Układanie nawierzchni z SMA.
 • Zabudowa reperów do pomiaru osiadań.
 • Próbne obciążenia obiektu.
 • Osadzanie kratek ściekowych.

WD-10

 • Obiekt w trakcie użytkowania.

WD-11

 • Obiekt w trakcie użytkowania.

WD-12

 • Przygotowanie powierzchni płyt pod wykonanie warstwy ścieralnej SMA.
 • Układanie nawierzchni z SMA.
 • Zabudowa reperów do pomiaru osiadań.
 • Próbne obciążenia obiektu.
 • Osadzanie kratek wpustów na obiekcie.

MD-2

 • Układanie płyt ażurowych „Meba” przy gzymsach.
 • Montaż schodów skarpowych.
 • Układanie nawierzchni z kostki betonowej w pasie rozdziału.
 • Układanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych w pasie rozdziału.

WD-13

 • Przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne.
 • Przygotowywanie powierzchni płyty dennej pod izolację termozgrzewalną.
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie dennej obiektu.
 • Zabezpieczenia izolacji warstwą zasypki cementowo-piaskowej.
 • Układanie płyt betonowych (ażurowych) na skarpach.
 • Układanie nawierzchni z kostki betonowej pod obiektem i na dojazdach.
 • Spoinowanie kostki brukowej ułożonej pod obiektem.

PE-1.1

 • Zasypka obiektu powyżej przegubu oparcia łuków.
 • Spoinowanie szczelin pomiędzy prefabrykatami od wewnątrz obiektu.
 • Przygotowanie frontu robót do fundamentowania ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Wykonywanie poprawek powłoki antykorozyjnej wewnątrz obiektu.
 • Montaż reperów do pomiaru osiadań.
 • Wykonywanie geomembrany na zasypce obiektu.
 • Wykonywanie powłoki antykorozyjnej.
 • Zabezpieczenie geomembrany od góry nasypu.
 • Podłączenie instalacji odwodnienia obiektu do kanalizacji deszczowej.

PE 1.2

 • Zasypka inżynierska obiektu powyżej przegubu oparcia łuków.
 • Uszczelnianie styków pomiędzy prefabrykatami ścian i łuków.
 • Roboty przygotowawcze do układania drenażu pod geomembraną.
 • Wykonywanie zasypki drenu pod odprowadzenie wody z geomembrany.
 • Spoinowanie szczelin pomiędzy prefabrykatami od wewnątrz obiektu.
 • Odwadnianie nasypu zasypki obiektu.
 • Przygotowanie frontu robót do fundamentowania ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Zabudowa schodów skarpowych.
 • Skarpowanie zasypki obiektu pod obrukowanie skarpy od strony Warszawy i Gdańska.
 • Przygotowanie powierzchni pod obrukowanie.
 • Umacnianie skarp nasypu kamienną kostką brukową.
 • Kształtowanie skarpy nasypu.
 • Skarpowanie nasypu pod umocnienia.
 • Montaż schodów skarpowych.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej od wewnątrz obiektu.

WD-14

 • Obiekt w trakcie użytkowania.

WD-15

 • Przygotowanie powierzchni płyty pod układanie nawierzchni SMA.
 • Układanie nawierzchni z SMA.
 • Zabezpieczenie powierzchni stożków matami przeciwerozyjnymi.
 • Zabudowa reperów do pomiaru osiadań.
 • Przygotowanie powierzchni betonowej ustroju nośnego pod zabezpieczenia antykorozyjne.
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych ustroju nośnego i podpór.
 • Próbne obciążenie ustroju nośnego obiektu.
 • Wykonywanie opasek betonowych z płyt ażurowych „Meba” wzdłuż ścian skrzydeł na stożkach.

 

ROBOTY BRANŻOWE

Branża elektroenergetyczna

 • wykop i ułożenie kabli w wykopie – 5.632 m.b.
 • zabudowa fundamentów słupów – 22 szt.
 • zabudowa słupów oświetleniowych – 77 szt.
 • zabudowa lamp wraz z wysięgnikami – 200 szt.

Kanalizacja deszczowa i melioracja

 • montaż krat na studniach z osadnikiem.
 • odmulanie osadników przy Dos-ach.
 • obróbka studni i montaż wiaderek w studzienkach wpustów drogowych.
 • umocnienia rowów materacami gabionowymi.

Kanał technologiczny

 • Zabudowa kanału technologicznego – 200 m.b.

Przepusty rurowe

 • Po16 – wykonano w marcu – 100%

Ogrodzenia drogi z siatki stalowej

W marcu zrealizowano ogrodzenie w następujących lokalizacjach i asortymencie:

 • 46+330 46+600 Lewa Wykonanie ogrodzenia (słupki), montaż bram i furtek,
 • 46+180 46+400 Prawa Wykonanie ogrodzenia (słupki), montaż bram i furtek,
 • 43+520 44+550 Lewa Wykonanie ogrodzenia (słupki), montaż bram i furtek,
 • 45+800 46+040 Lewa Wykonanie ogrodzenia (słupki), montaż bram i furtek,
 • 43+150 43+230 Lewa Wykonanie ogrodzenia (słupki), montaż bram i furtek,
 • 38+910 40+420 Lewa Montaż siatki,
 • 38+600 40+650 Prawa Montaż siatki,
 • 42+400 42+520 Lewa Wykonanie ogrodzenia (słupki), montaż bram i furtek,
 • 42+900 43+150 Lewa Wykonanie ogrodzenia (słupki), montaż bram i furtek,
 • 41+040 42+160 Prawa Montaż siatki,
 • 41+140 42+190 Lewa Montaż siatki,
 • 34+800 36+130 Prawa Montaż siatki,
 • 37+550 38+450 Lewa Montaż siatki,
 • 42+900 44+535 Lewa Montaż siatki,
 • 44+700 45+100 Prawa Montaż siatki,
 • 37+850 38+440 Prawa Montaż siatki,
 • 42+250 43+200 Prawa Wykonanie słupków,
 • 36+130 36+530 Prawa Wykonanie słupków,
 • 34+865 35+480 Prawa Montaż siatki,
 • 38+480 38+900 Prawa Montaż słupków,
 • 43+700 44+700 Prawa Montaż słupków,
 • 45+120 45+400 Prawa Montaż słupków.

Łącznie na koniec marca wykonano narastająco:

 • słupki ogrodzeniowe – 17.120 m.b.
 • siatka ogrodzeniowa – 12.000 m.b.

 

  Prezentacja Postęp prac marzec 2017r.

  Kronika budowy marzec 2017r.

  Graficzna prezentacja postępu robót drogowych marzec 2017r.

  Graficzna prezentacja postępu robót mostowych marzec 2017r.

  Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym marzec 2017r.