Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Opis inwestycji

Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania:

Zadanie nr 2: odcinek od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki - długość ok.13,6 km

Nr umowy:

 GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-04/13 Zadanie nr 2

Data podpisania umowy: 22.01.2015 r.

Czas ukończenia robót: 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15.12 do 15.03)

Kwota Kontraktowa netto: 213 925 803,10 PLN

Kwota Kontraktowa brutto: 263 128 737,81 PLN

Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dla Projektu: „Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem”.

 

     Celem inwestycji jest wybudowanie nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica – Napierki (gr.woj.), która zastąpi dotychczasową trasę S7 w km 203+500 do km 223+818 a obejmować będzie dodatkowo budowę dróg serwisowych, remont wybranych dróg lokalnych, budowę obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem tej  inwestycji jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku północ  - południe.

 

Zakończenie części robót S7: 23.06.2017 r.

Planowane zakończenie całości robót DK-7 + S7: 24.09.2017 r.

 

             Lokalizacja

 

   

Umiejscowienie inwestycji w kraju  

  

   Umiejscowienie inwestycji w województwie
 

          Nowy odcinek obejmujący Zadanie 1 i Zadanie 2 będzie miał łączną długość  22,06 km i przebiega na terenie gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, które należą do powiatu nidzickiego. Pod względem geograficznym przebieg odcinka Nidzica-Napierki zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Niziny Północno-Mazowieckiej w obrębie Wzniesienia Mławskiego. Wysoczyzna rozcięta jest przez dolinę rzeki Nidy i Szkotówki. Pod względem geograficznym przebieg odcinka Nidzica-Napierki zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Niziny Północno-Mazowieckiej w obrębie Wzniesienia Mławskiego. Wysoczyzna rozcięta jest przez dolinę rzeki Nidy i Szkotówki.

      Zadanie nr 2 zaczyna się od węzła Nidzica – Południe (bez węzła) do miejscowości Napierki. Długość odcinka  wynosi ok. 13,6 km z czego  1,8 km  znajduje się  na terenie województwa mazowieckiego i przechodzi przez gminę Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim. Pod względem geograficznym przebieg odcinka Nidzica-Napierki zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Niziny Północno-Mazowieckiej w obrębie Wzniesienia Mławskiego. Teren budowanej S7 biegnie równolegle do obecnej drogi krajowej nr 7. Istniejąca droga przebiega głównie przez tereny otwarte i rolnicze w niewielkim stopniu zurbanizowane oraz w końcowym odcinku przez tereny leśne.

 

Zakres inwestycji Zadania 2:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowa dróg innych kategorii,
 • budowa dróg serwisowych, 
 • budowa węzła Powierż, typ WB na przecięciu drogi S7 z istniejącą dk7 oraz z drogą powiatową nr 26751,
 • budowa węzła Napierki, typ WB na przecięciu drogi S7 z istniejącą dk7 oraz z drogą powiatową nr 1554N,
 • budowa obiektów inżynierskich (6 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową, 1 wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej, 2 przejścia ekologiczne nad drogą ekspresową oraz drogą serwisową oraz 1 most),
 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska ( 1 przejście dla płazów i gadów PWZ5, ekrany akustyczne),
 • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, balustrady, ogrodzenia, oznakowanie poziome i pionowe),
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem, 
 • budowa oświetlenia węzłów,

Parametry techniczne ogólne dla obu odcinków:

 • Klasa techniczna    - S
 • Liczba pasów ruchu    - 2x2 (docelowo 2x3)
 • Kategoria ruchu     - KR 6
 • Prędkość projektowa Vp    - 100 km/h
 • Szerokość pasa ruchu    - 3,5 m
 • Szerokość jezdni    - 2 x 7 m (docelowo 2 x 10,5m)
 • Szerokość pasa dzielącego    - 11 m (docelowo 4m)
 • Szerokość pasów awaryjnych     - 2,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego    - 2 x 0,75 - 1,00 m
 • Szerokość pasa drogowego    - min. 45m
 • Obciążenie     - 115 kN/oś
 • Ograniczenie dostępności
 • Obiekty w ciągu drogi ekspresowej i drogi wojewódzkiej Nr 545 w klasie obciążenia ruchomego „A”+ STANAG 2021 C150
 • Obciążenia obiektów w ciągu pozostałych dróg poprzecznych – klasa „B”.

 

 Schemat organizacyjny Personelu Konsultanta Zadania 2

 

UNIA DOFINANSUJE
BUDOWE DROGI EKSPRESOWEJ S7

W dniu 18 października 2016 r. podpisano Umowę o Dofinansowanie dla Zadania „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek-Płońsk, odc. Nidzica-Napierki nr POIS.03.01.00-00-0021/16 .
Inwestycja realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko.

Kwota zawarta w Umowie o Dofinansowanie obejmuje dwa odcinki:
1. Nidzica Północ- Nidzica Południe
2. Nidzica Południe- Napierki.

Wartość całkowita: 620 273 220,00 PLN

Dofinansowanie UE: 296 217 065,31 PLN

W ramach inwestycji powstanie m.in. odcinek drogi ekspresowej o długości 22,06 km, uzupełnienie stanowi odcinek przejściowy z istniejącą drogą krajową nr 7 o długości 0,28 km, cztery węzły drogowe: Nidzica Północ (Litwinki), Nidzica Południe (Tatary), Powierż, Napierki oraz obiekty inżynierskie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.

Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.
Budowany odcinek drogi ekspresowej S7 jest fragmentem międzynarodowej drogi E77, o przebiegu Kaliningrad - Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Radom - Kraków - Chyżne – Budapeszt.